Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési, jogi valamint "süti" kezelési tájékoztató a https://www.myclinicpecs.hu valamint aldomainjeinek látogatói részére

A jelen tájékoztató ("Tájékoztató”) a MyClinic Pécs (továbbiakban "MyClinic Pécs") által, kezelt, azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ (személyes adat) kezelésére vonatkozik. 

A következőkben Ön tájékoztatást kaphat arról, hogy a MyClinic Pécs milyen személyes adatokat kezel, milyen célból és jogalapon, mennyi ideig, továbbá arról, hogy a MyClinic Pécs által kezelt személyes adatokat kik ismerhetik meg, azokhoz kik férhetnek hozzá.

Ezeken kívül a lentiekben részletes felvilágosítást talál arról is, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban milyen jogok illetik meg Önt és azok hogyan gyakorolhatóak.

Amennyiben az adatkezeléssel vagy a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, küldje el az info@myclinicpecs.hu e-mail címre.

A MyClinic Pécs a jelen adatkezelési tájékoztatót különösen új adatkezelés bevezetése, vagy már folyamatban lévő adatkezelés változása esetén módosíthatja, melyről elsősorban honlapján tájékoztatja ügyfeleit és a további érintett természetes személyeket.

 

1. Általános tájékoztató a személyes adatok kezeléséről


A MyClinic Pécs  a tevékenysége során tudomására jutott, valamely természetes személyre vonatkozó információt (pl.: személyazonosító adatot, elérhetőségi adatot, egészségügyi adatot stb.) azaz személyes adatot a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendeletnek (Általános adatvédelmi rendelet – GDPR), továbbá a vonatkozó magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, adatkezelőként kezeli és védi. 


Név: 

PTI FINANCING KFT.
Székhely és postai levelezési cím:
7621 Pécs, Ferencesek utcája 7/B.
E-mail cím: info@myclinicpecs.hu
Honlap címe: https://www.myclinicpecs.hu


A személyes adatokra vonatkozó adatkezelés fogalomkörébe tartozik a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például a rögzítés, tárolás, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, törlés, illetve a megsemmisítés is. A MyClinic Pécs a személyes adatok kezelése során megteszi a szükséges és megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozza az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést és azok jogosulatlan felhasználását. Így különösen, biztosítja létesítményei fizikai védelmét (pl.: riasztó- és kamerarendszer működtetésével), és elektronikus rendszerei illetéktelen hozzáférés elleni védelmét logikai védelmi intézkedésekkel (pl.: tűzfal, biztonságos hitelesítés alkalmazásával). 

A MyClinic Pécs által kezelt személyes adatokhoz alkalmazottai és közreműködői férhetnek hozzá, a feladataik teljesítéséhez, és az Ön részére való szolgáltatásnyújtáshoz szükséges mértékben, titoktartási kötelezettségvállalás mellett. Ezen kívül a MyClinic Pécs az általa kezelt adatokat továbbíthatja harmadik személyeknek pl.: hatóságoknak, jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében. Adattovábbításra sor kerülhet az Ön részére való szolgáltatásnyújtás érdekében (pl.: külső szolgáltató igénybevétele esetén) továbbá akkor is, ha a MyClinic Pécs egyes adatkezelési műveletekhez (pl.: adattárolás, rendszerezés) harmadik személyt, a nevében és utasításai szerint eljáró adatfeldolgozót vesz igénybe. A MyClinic Pécs  az utóbbi adatkezelés esetén is biztosítja, hogy a személyes adatok csak olyan adatfeldolgozó részére kerüljenek továbbításra, aki megfelelő biztonsági protokollal biztosítja  az adatkezelés és az Ön személyes adatai biztonságát.  

A MyClinic Pécs fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa.  Erre való  tekintettel,  azadatkezeléssel  és  adatvédelemmel  kapcsolatos  kérdések felmerülése esetén javasolt meglátogatni a MyClinic Pécs weboldalát abból a célból, hogy az aktuálisan érvényes  Tájékoztató  információihoz  hozzáférhessen.


2. Kezelt adatok köre a MyClinic Pécsnél


Az alábbiakban általános tájékoztatást talál a MyClinic Pécs  különböző célú adatkezeléseiről. Amennyiben személyre szabott tájékoztatást kíván kapni pl.: arról, hogy az Ön személyes adatait a MyClinic Pécs  pontosan milyen címzetteknek továbbította és mikor, akkor kérését küldje el az info@myclinicpecs.hu e-mail címre.

Egészségügyi szolgáltatás nyújtásával, egészségügyi ellátásra irányuló szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja 

Egészségügyi szolgáltatás nyújtása, erre irányuló szerződés megkötése, módosítása és megszüntetése, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, jogok és esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, igényérvényesítéssel szembeni védekezés, továbbá kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja 

Egészségügyi ellátásra irányuló szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)  MyClinic Pécs  igényérvényesítésre vonatkozó jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)

Érintett személyes adatok köre 

A MyClinic Pécs  az alábbi adatokat kezeli:
- Személyazonosító adatok (pl.: név, születési idő, anyja neve),
- Elérhetőségi adatok (lakcím, postacím, telefonszám, email cím),
- egészségügyi ellátással összefüggésben keletkezett egészségügyi adatok, továbbá TAJ azonosító,
- valamely egészségbiztosítást nyújtó biztosító által csoportos egészségbiztosítás keretében biztosított személy esetében a munkahely, biztosítási csomag
- Munkakör, vallási meggyőződés és faji származás, amennyiben annak az egészségügyi szolgáltatás nyújtása szempontjából jelentősége van.

A fenti személyes adatokat részben Ön, mint érintett személy adja meg a MyClinic Pécsnek az egészségügyi szolgáltatással összefüggésben, vagy a MyClinic Pécs az Ön hozzájárulásával más egészségügyi szolgáltatótól szerzi be azokat. Továbbá, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás esetében az Ön munkáltatója, mint a MyClinic Pécs ügyfele továbbítja a MyClinic Pécs részére a foglalkozás-egészségügyi vizsgálathoz szükséges személyazonosító és elérhetőségi adatokat. Amennyiben Ön valamely egészségbiztosítást nyújtó biztosító által biztosított személy, akkor az egészségügyi szolgáltatás nyújtása érdekében az egészségbiztosító személyazonosító és elérhetőségi adatokat továbbít a MyClinic Pécs részére.

Mi az egészségügyi adat? Az egészségügyi adatok körébe tartozik minden olyan adat, amely egy természetes személy testi, pszichikai állapotára vonatkozik, továbbá minden olyan adat, amely az egészségi állapotára vonatkozóan az általa igénybevett egészségügyi szolgáltatással összefüggésben keletkezett.

 Adatkezelés időtartama; törlés 

A MyClinic Pécs az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény alapján az egészségügyi dokumentáció részét képező, az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos valamennyi egészségügyi és személyazonosító adatot az adatfelvételtől számított 30 évig, a zárójelentést 50 évig kezeli, megőrzi. A képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt annak készítésétől számított 10 évig kezeli, őrzi. E határidők elteltével a személyes adatokat tartalmazó egészségügyi dokumentációtörlésre, megsemmisítésre kerül.

Címzettek osztályai, adattovábbítás 

A MyClinic Pécs a személyes adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja: 
- az egészségügyi szolgáltatás, ellátás nyújtása, szerződés teljesítése céljából, ahhoz szükséges adatokat, egészségügyi szolgáltató partnerei részére (pl.: laborvizsgálatok elvégzése, sürgősségi ellátás, egyes különleges ellátások érdekében); 
- jogszabályban meghatározott hatóságok részére, bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében (pl.: implantátum beültetése esetén a Központi Implantátumregiszternek való adatszolgáltatás); 
- törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján;
- dokumentumarchiválási, irattárolási szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére, adatfeldolgozási szerződés alapján;
- szerverszolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére, adatfeldolgozási szerződés alapján;
- küldemények kézbesítését végző társaságok, mint adatfeldolgozók részére a kézbesítéshez szükséges adatokat (név és cím), adatfeldolgozási szerződés alapján. 

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye 

Az adatszolgáltatás az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához, a szerződés teljesítéséhez szükséges, ezért az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem, vagy nem megfelelően nyújtható szolgáltatás.

  

Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja 

Panaszügyintézés, panasszal érintett eset körülményeinek kivizsgálása és a panasz kezelése.

Adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont);

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben foglalt, panaszkezelésre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont);

Az Ön, mint érintett személy hozzájárulása, amelyet a panasz benyújtásával ad meg a MyClinic Pécs részére, különösen abban az esetben, amikor nem Ön vette igénybe az egészségügyi szolgáltatást, hanem például hozzátartozója, de a panaszt Ön nyújtja be (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Érintett személyes adatok köre

Panasz benyújtójának panaszban megadott személyazonosító adatai (jellemzően: név, e-mail cím, lakcím), továbbá a panaszban foglalt személyes, adott esetben egészségügyi adatok.

Adatkezelés időtartama; törlés

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 29 § (4) alapján az adatkezelés időtartama a panaszügy lezárásától számított 5 év, amelynek elteltével az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek. 

Címzettek kategóriái, adattovábbítás

A MyClinic Pécs a panaszokkal kapcsolatos személyes, adott esetben egészségügyi adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja:
- az egészségügyi szolgáltató partnerek részére, a panasszal érintett       egészségügyi szolgáltatás körülményeinek kivizsgálása céljából;
- törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján;
- dokumentumarchiválási, irattárolási szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére adatfeldolgozási szerződés alapján;
- küldemények kézbesítését végző társaságok, mint adatfeldolgozók részére a kézbesítéshez szükséges adatokat (név és cím), adatfeldolgozási szerződés alapján. 
- valamely egészségbiztosítást nyújtó biztosító által biztosított személy esetében a biztosító vagy a munkáltató részére, amennyiben a panasz valamelyikükön keresztül érkezett és az érintett személy a panaszkezeléssel kapcsolatban hozzájárult a személyes adatok biztosító, vagy munkáltatója részére való továbbításához.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye

A panaszhoz kapcsolódó valamennyi releváns adat szükséges a panasz kezeléséhez, a körülmények kivizsgáláshoz. Az adatszolgáltatás elmaradása, vagy hiányos volta esetén a panasz nem, vagy nem megfelelően kezelhető.

 

Telefonbeszélgetések rögzítése (a MyClinic Pécs jelenleg nem rögzít telefonbeszélgetéseket)

Adatkezelés célja 

A telefonbeszélgetések rögzítésének általános célja annak bizonyítása, hogy a beszélgetés során mi hangzott el. Telefonon tett panaszok esetében a cél a panasz pontos felvétele, rögzítése. Továbbá, cél a szolgáltatásnyújtás, telefonos megkeresésekre való megfelelő válaszadás és a MyClinic Pécs  szolgáltatásai minőségének folyamatos fejlesztése.

Adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Ön, mint érintett hozzájárulása, amelyet a rögzítésre való figyelemfelhívást követően a hívás folytatásával ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). 

Továbbá jogalap a MyClinic Pécs  minőségbiztosításra és igényérvényesítésre vonatkozó jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Érintett személyes adatok köre 

Az érintett személy hangja és a +36 (X) XXX XXX számra kezdeményezett és azon folytatott telefonbeszélgetés során elhangzott személyes adatok, a hívás időpontja, tartama és a hívószám.

Adatkezelés időtartama; törlés 

Az adatkezelés időtartama az elévülési időnek felel meg (igényérvényesítési határidő - 5 év a hívás végétől számítottan, panaszügyek esetében a panaszügy lezárásától számítottan), amelynek elteltével az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek.

Címzettek kategóriái, adattovábbítás 

A MyClinic Pécs a telefonbeszélgetés során megadott személyes adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja: - törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye 

Telefonon megtett panasz esetében adatszolgáltatás elmaradása, vagy hiányos volta esetén a panasz nem, vagy nem megfelelően kezelhető. Egyéb esetekben személyes adatok megadása nélkül az érintett személy kérelme nem teljesíthető, személyét érintő kérdésére válasz nem adható.


Egyéb megkeresésekkel, ügyfél-elégedettségi kérdőívvel, továbbá kapcsolattartással összefüggő adatkezelés

Adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a kapcsolattartás, adott esetben a MyClinic Péccsel kötött szerződés teljesítése, szolgáltatás nyújtása, szolgáltatás minőségével kapcsolatos visszajelzés gyűjtése, kiértékelése és ezen keresztül a szolgáltatás színvonalának emelése. Egyéb esetekben a bejelentésekre, megkeresésekre, kérdésekre való válaszadás.

Adatkezelés jogalapja 

A MyClinic Pécs szerződéses partnerei által a szerződésben kapcsolattartóként megjelölt személyek esetében az adatkezelés jogalapja a MyClinic Pécs és a szerződéses partnerének a szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). 

Egyéb bejelentések, megkeresések, kérdések illetve ügyfélelégedettségi kérdőív kitöltése esetén az Ön, mint érintett személy hozzájárulása, amelyet a megkeresés elküldésével, kérdőív kitöltésével és aláírásával ad meg a MyClinic Pécs  részére (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Érintett személyes adatok köre 

A kapcsolattartóként szerződésben megjelölt személy, továbbá a bejelentéssel, megkereséssel és kérdéssel a MyClinic Pécshez (közvetlenül, vagy a MyClinic Pécs  adatfeldolgozója által szerkesztett, a https://www.myclinicpecs.hu felületen keresztül forduló személy:

- neve,
- (munkahelyi) telefonszáma,
- (munkahelyi) e-mail címe,
-  megkeresésben, bejelentésben, ügyfél-elégedettségi kérdőívben foglalt további személyes adatok 

Adatkezelés törlés időtartama; 

Szerződéses kapcsolattartó személyes adatai tekintetében az adott szerződés fennállta alatt és annak megszűnését követően az elévülési idő (igényérvényesítési határidő - 5 év) elteltéig tart az adatkezelés. Egyéb esetekben az adatkezelés időtartama a megkeresés beérkezését követő 5 év (elévülési idő), amelynek elteltével az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek.

Címzettek kategóriái, adattovábbítás 

A MyClinic Pécs a személyes adatokat az alábbi címzettek részére továbbíthatja:
- törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján;
- dokumentumarchiválási, irattárolási szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére, adatfeldolgozási szerződés alapján.

A MyClinic Pécs által működtetett honlapokon megadott adatokhoz az adott weboldal készítője, szerkesztője, mint a MyClinic Pécs adatfeldolgozója is hozzáférhet.  

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye 

Kapcsolattartói adatok hiányában a kapcsolattartás ellehetetlenül.

  

Álláshirdetésre jelentkezők adatainak kezelése és toborzási adatbázissal kapcsolatos adatkezelés 

Adatkezelés célja 

Álláshelyek betöltése, saját toborzási adatbázis összeállítása.

Adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Ön, mint pályázó hozzájárulása, amelyet a pályázata benyújtásával ad meg a MyClinic Pécs részére (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).  Egyéb esetekben a jogalap a MyClinic Pécs álláshelyek betöltésére vonatkozó jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Érintett személyes adatok köre 

Pályázók esetében közvetlenül a pályázótól, vagy valamely állásportálon keresztül kapott adatok:

- név;
- elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail cím);
- minden olyan személyes adat, amelyet a pályázó önéletrajzában, pályázatával összefüggésben közöl.

MyClinic Pécs toborzási adatbázisában szereplők esetén:

- név;
- továbbá olyan személyes adatok, amelyeket az érintett személy közösségi oldalakon, állásportálokon magáról közzétesz (pl.: végzettségre, szakmai gyakorlatra vonatkozó adatok).

Adatkezelés törlés időtartama; 

Eredménytelen pályázat esetében a pályázat benyújtását, továbbá toborzási adatbázisban szereplő személyek esetében az adatoknak a MyClinic Pécs saját toborzási adatbázisába való felvételét követő 2 év. Az adatok ezt követően törlésre, megsemmisítésre kerülnek.

Címzettek kategóriái, adattovábbítás 

A MyClinic Pécs a pályázók személyes adatait csak a MyClinic Pécs vezetői részére továbbíthatja.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye 

Pályázók esetében a hiányos adatszolgáltatás nem teszi lehetővé a pályázat eredményes elbírálását.


Hírlevélszolgáltatás, direkt marketing tárgyú megkeresések (A MyClinic Pécs jelenleg nem küld ilyen jellegű megkereséseket) 

Adatkezelés célja 

Közvetlen üzletszerzés, a MyClinic Pécs szolgáltatásainak népszerűsítése, szolgáltatásai igénybevételének elősegítése.

Adatkezelés jogalapja 

Az Ön, mint érintett személy hozzájárulása, továbbá a MyClinic Pécs közvetlen üzletszerzésre vonatkozó jogos érdeke.

Érintett személyes adatok köre 

Az Ön, mint érintett személy által megadott alábbi adatok:

- név,
- e-mail cím.
- IP cím
- Feliratkozás időpontja

Adatkezelés időtartama; törlés 

A MyClinic Pécs a személyes adatokat az adatkezelés elleni tiltakozásig, ill. a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

Címzettek osztályai, adattovábbítás 

A MyClinic Pécs a személyes adatokat kizárólag törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján továbbítja.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye 

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem nyújtható hírlevélszolgáltatás.


Elektronikai vagyonvédelmi rendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja

A MyClinic Pécs vagyonvédelmi célból a MyClinic Pécs (7621 Pécs, Mátyás király utca 28.) területén, az ügyfélváró helyiségekben és a közlekedőkben kamerarendszert üzemeltet, működtet. A vizsgáló és rendelő helyiségekben, kórtermekben kamerák nem kerültek elhelyezésre.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, amelyet a kamerával megfigyelt helyiségekbe való belépéssel ad meg, továbbá a MyClinic Pécs vagyonvédelemhez fűződő jogos érdeke.

Érintett személyes adatok köre

E körben a MyClinic Pécs által kezelt személyes adat az érintettről készült képfelvétel, az érintett személy felvételen látható magatartása, továbbá a felvétel készítésének ideje.

Adatkezelés időtartama; törlés

A felvételeket a MyClinic Pécs a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján hatósági, bírósági felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 14 munkanap elteltével törli. 

Címzettek kategóriái, adattovábbítás

A MyClinic Pécs a kamerafelvételeket kizárólag törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére továbbítja, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem nyújtható szolgáltatás azon egészségügyi szolgáltató helyeken, ahol kamerák kerültek elhelyezésre.


A felvételeket a MyClinic Pécs kizárólag lezárt helyiségben lévő saját szerverein tárolja, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett. A felvételekhez illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá, csak a MyClinic Pécs arra jogosult alkalmazottai, közreműködői, és vagyonvédelmi feladatokat ellátó adatfeldolgozói (adatfeldolgozási szerződés alapján), feladataik ellátásához szükséges mértékben. Ön, mint érintett személy kérheti, hogy a MyClinic Pécs ne semmisítse meg a felvételeket, bíróság, vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig, amennyiben az az Ön joga vagy jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges (pl.: esetleges bűncselekmény körülményeinek feltárása érdekében). Ön, mint érintett csak olyan felvételről kérhet másolatot, amelyen más személy nem szerepel, vagy nem felismerhető. 


Közösségi oldalakon létrehozott profilokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja 

MyClinic Pécs  közösségi profiljainak (Facebook) működtetése, moderálása, MyClinic Pécs  szolgáltatásainak ismertetése, látogatottsági adatok elemzésén keresztül a MyClinic Pécs  szolgáltatásainak folyamatos fejlesztése.

Adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja egyrészt az Ön, mint érintett személy hozzájárulása, amelyet pl.: az oldalra való belépésével, vélemény, vagy a MyClinic Pécs bejegyzéseihez fűzött hozzászólás írásával ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Másrészt a MyClinic Pécs közösségi profiljának megfelelő működtetéséhez, moderálásához fűződő jogos érdeke (pl.: sértő hozzászólások törlésére vonatkozóan; GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Érintett személyes adatok köre 

Név, és minden olyan személyes adat, amelyet az érintett személy a közösségi oldalon és a MyClinic Pécs  közösségi profiljával   kapcsolatban magáról közzétesz, hozzászólásában leír.

Adatkezelés időtartama; törlés 

Az oldalra való belépéstől, hozzászólás írásától számított legkésőbb 5 év (általános elévülési idő) elteltével a személyes adatok (ideértve a hozzászólásokat is) törlésre kerülnek.

Címzettek kategóriái, adattovábbítás 

A MyClinic Pécs a közösségi oldalakon létrehozott profiloldalainak működtetésével kapcsolatban tudomására jutott adatokat nem továbbítja senkinek sem.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye 

Az adatszolgáltatás elmaradása nem jár következménnyel.

 

3.  Tájékoztatás a cookie-król, sütikről


Mik azok a cookie-k, sütik?

A cookie (süti) egy kisméretű adatfájl, adategyüttes, amely egy weboldal meglátogatása, böngészése során kerül az Ön eszközére (számítógépére, telefonjára, táblagépére).  

A sütik sokféle célt szolgálhatnak. Leggyakrabban a felhasználói élmény növelése, továbbá célzott reklámok elhelyezése érdekében gyűjtenek adatokat a meglátogatott weboldal használatáról, látogatottságáról.  

A cookie-k nem alkalmasak egy weboldal látogatójának személy szerinti azonosítására, kizárólag a látogató eszközének (számítógépének, telefonjának, táblagépének) felismerésére. Nem alkalmasak programok vagy vírusok futtatására sem.

A cookie (süti) tájékoztatónkat pedig ide kattintva találja.


Milyen célból és milyen sütiket használ a MyClinic Pécs által működtetett honlap?

A MyClinic Pécs  az alábbi, általa működtetett honlapon alkalmaz sütiket:

Weboldal megnevezése, címe (aldomaineket beleértve): https://www.myclinicpecs.hu

A MyClinic Pécs  a fenti weblapok vonatkozásában az alábbi, harmadik féltől származó külső sütiket alkalmazza, azaz olyan cookie-kat, amelyeket nem a MyClinic Pécs, hanem egy külső szolgáltató hozott létre.

Cookie

Süti funkciója és a süti által gyűjtött adatok 

Google Adwords cookie-k

Ezek a sütik a MyClinic Pécs  weblapjain való látogatásokról gyűjtenek adatokat (pl.: meglátogatott aloldalak). Remarketing célúak, azaz lehetővé teszik, hogy az Ön számára, a MyClinic Pécs honlapjain való látogatásai alapján, más weblapokon célzott MyClinic Pécs hirdetések jelenjenek meg.
Google Analytics cookie-k
Ezek a sütik a honlapok használatáról, látogatottságáról való elemzések készítése érdekében, a MyClinic Pécs honlapjain való látogatásokról statisztikai adatokat gyűjtenek (pl.: megtekintett aloldalak, látogatók száma, hozzávetőleges földrajzi helyzetük stb.). A MyClinic Pécs a Google Analytics szolgáltatáson keresztül, a weboldalai forgalmáról és használatáról kapott statisztikai adatokat a honlapjai fejlesztésére használja fel. 
Facebook cookie-k
Ezek a sütik szintén a MyClinic Pécs honlapok használatáról gyűjtenek adatokat (pl.: megtekintett aloldalak), annak érdekében, hogy a Facebook felületén az Ön számára célzott MyClinic Pécs hirdetések jelenjenek meg.


A fenti sütikről további információkat az alábbi weboldalakon talál: https://policies.google.com/technologies/types

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage https://www.facebook.com/help/cookies/  

Mennyi ideig tárolódnak a sütik és hogyan törölhetők?

A fenti sütik a MyClinic Pécs weblapjainak látogatása során adott engedélyével, azaz az Ön hozzájárulásával kerülnek elhelyezésre a böngészésre használt eszközén. Élettartamuk változó, de legkésőbb az elhelyezésüket követő 2 év elteltével önműködően törlésre kerülnek. Ugyanakkor Ön a sütiket bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. Az alábbi linkeken tájékozódhat a cookie-k törléséről, illetve tiltásáról a leggyakrabban használt böngészők esetében:

Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer

A cookie-k alkalmazásának tiltása esetén azonban előfordulhat, hogy a MyClinic Pécs weboldalak a tervezettől eltérően, nem optimálisan fognak működni az Ön böngészőjében.

 

4. Milyen jogok gyakorolhatóak a személyes adatok kezelésével kapcsolatban?


Önnek joga van:
- a tájékoztatáshoz, személyes adataihoz való hozzáféréshez, másolat igényléséhez
- személyes adatai helyesbítéséhez,
- adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásához, személyes adatai törléséhez, azaz az ’elfeledtetéshez’,
- az adatkezelés elleni tiltakozáshoz,
- az adatkezelés korlátozásához,
- az adathordozhatósághoz,

 

A. Tájékoztatáshoz való jog

A 2. pontban részletezett információkon túlmenően az 1. pontban megadott elérhetőségeken Önre vonatkozó konkrét tájékoztatást kérhet a MyClinic Pécstől arról, hogy kezeli-e személyes adatát, ha igen, akkor milyen adatát, milyen célból és jogalapon, mennyi ideig, továbbá felvilágosítást kérhet arról, hogy hogyan jutott el a MyClinic Pécshez a személyes adata, azt továbbította-e, vagy ahhoz hozzáférést biztosított-e harmadik személynek, ha igen kinek, mikor, milyen célból, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos konkrét jogairól is felvilágosítást kérhet. A tájékoztatást a MyClinic Pécs díjmentesen nyújtja, de egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kérelem esetén a vonatkozó jogszabályban biztosított lehetőséggel élve - a MyClinic Pécs  (az adminisztratív költségekre figyelemmel, arányos) ésszerű mértékű díjat számíthat fel, vagy nem teljesíti a tájékoztatásra vonatkozó kérelmét. 

Kérheti a kezelt személyes adatairól készült másolat kiadását, elektronikus vagy más (különösen papír) formátumban, melynek ellenértékeként - a vonatkozó jogszabályban biztosított lehetőséggel élve – a MyClinic Pécs (az adminisztratív költségekre figyelemmel, arányos) ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

A tájékoztatásra vonatkozó kérelmét a MyClinic Pécs mások jogainak (különösen az üzleti titok és a szellemi alkotások védelméhez való jog) tiszteletben tartásával teljesíti.

B. Helyesbítéshez való jog

Amennyiben tudomására jut, hogy a MyClinic Pécs által kezelt, rendszereiben tárolt valamely személyes adata (így különösen pl.: kapcsolattartásra szolgáló adata, e-mail címe, telefonszáma) helytelen (pl.: elírás folytán), vagy hiányos, akkor az 1. pontban megadott elérhetőségekre küldött kérelmére a MyClinic Pécs  rendszereiben a hiányos személyes adatait kiegészíti, a helytelen személyes adatait helyesbíti. Továbbá, a MyClinic Pécs  a helyesbítésről tájékoztatja azokat a harmadik személyeket is, akiknek részére az Ön személyes adatait továbbította, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

C. Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása; törléshez, elfeledtetéshez’ való jog

Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, amely ugyanakkor nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. 

Ha Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és 
- az adatkezelésnek más jogalapja nincs, vagy
- ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy
- az adatkezelés jogellenes, vagy

az adatokat jogszabály alapján törölni szükséges, akkor az 1. pontban megadott elérhetőségekre küldött kérelmére a MyClinic Pécs a személyes adatait és azok másolatait rendszereiből véglegesen törli, ill. megsemmisíti azokat. Továbbá, MyClinic Pécs a törlésről tájékoztatja azokat a harmadik személyeket is, akiknek részére az Ön személyes adatait továbbította, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

D. Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés a MyClinic Pécs vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapul, Önnek joga van tiltakozni az adatkezelés ellen az 1. pontban megadott elérhetőségeken, mely esetben az Ön személyes adatait a továbbiakban a MyClinic Pécs nem kezeli, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő erejű, jogos ok indokolja.

E. Adatkezelés korlátozása

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken kérheti az Ön személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását, amely esetben a MyClinic Pécs a személyes adatait csupán tárolhatja, anélkül, hogy azokat felhasználná, vagy azokon további adatkezelési műveletet (pl.: továbbítást, törlést) végezne; utóbbiakra a korlátozás alatt csak akkor kerülhet sor, ha Ön azokhoz hozzájárul, vagy azok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, illetve harmadik személy jogainak, az Unió, vagy valamely uniós tagállam fontos közérdekének védelméhez szükségesek. Továbbá, a korlátozásról a MyClinic Pécs  tájékoztatja azokat a harmadik személyeket is, akiknek részére az Ön személyes adatait továbbította, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az adatkezelés korlátozását akkor kérheti, 
- ha úgy véli, hogy az adatai pontatlanok és nem szeretné, ha azokat a MyClinic Pécs felhasználná mindaddig, amíg helyesbítésre nem kerülnek, illetve 
- ha véleménye szerint az adatkezelés jogellenes, vagy
- a MyClinic Pécs általi adatkezelés célja megszűnt, de nem szeretné, hogy az adatai törlésre kerüljenek, mert azokra pl.: jogi igényének előterjesztéséhez, védelméhez, érvényesítéséhez szüksége van.

Kérheti a korlátozást a MyClinic Pécs vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló adatkezelés elleni tiltakozással egyidejűleg is, mely esetben a korlátozás legfeljebb a tiltakozás iránti kérelem elbírálásáig tart.

F. Adathordozhatóság

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy automatizált módon történik, akkor az 1. pontban megadott elérhetőségeken kérheti kizárólag az Ön által a MyClinic Pécs rendelkezésére bocsátott, Önre vonatkozó személyes adatok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban való továbbítását a saját, vagy Ön által megjelölt más adatkezelő számára, egészségügyi adatok esetében orvosi titoktartás alóli felmentés mellett. A kérelmét a MyClinic Pécs mások jogainak (különösen az üzleti titok és a szellemi alkotások védelméhez való jog) tiszteletben tartásával teljesíti.

 

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása


A fentiekben részletezett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak gyakorlására irányuló kérelmét, megkeresését az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be. Kérjük, hogy a kérelmében adja meg legalább két személyes adatát, amellyel a MyClinic Pécs be tudja azonosítani Önt (pl.: név és telefonszám, név és e-mail cím). Kérelmét, észrevételét szóban is megteheti az 1. pontban megjelölt telefonszámon, azonban a MyClinic Pécs minden esetben írásban (elsősorban az Ön által választott formában, ennek hiányában a MyClinic Pécs  saját döntése szerint elektronikusan e-mail-en keresztül, vagy papír alapon, postai úton) ad választ, felvilágosítást.  Kérjük, hogy az írásban (e-mail-en vagy papír alapon benyújtott) kérelmében jelölje meg, hogy milyen formában szeretne választ kapni (pl.: elektronikusan e-mail-en keresztül, vagy papír alapon, postai úton), ellenkező esetben a választ a MyClinic Pécs a kérelmének megfelelő formában továbbítja Önnek. A MyClinic Pécs az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmére, megkeresésére érdemi választ a beérkezéstől számított 30 napon belül, kivételesen (pl.: a kérelem összetettségére tekintettel) 60 napon belül ad. Utóbbi esetben külön tájékoztatja a válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak okairól, a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül. 

Még nem vagyok nagykorú. Hogyan járjak el?

Ha még nem töltötted be a 16. életévedet, akkor a törvényes képviselőd, azaz leggyakrabban a szülői felügyeletet gyakorló szülőd hozzájárulásával érvényesítheted a fentiekben részletezett jogokat. Ha a 16. életévedet betöltötted, de a 18-at még nem, akkor önállóan adhatsz adatkezeléshez való hozzájárulást, viszont a fentiekben részletezett jogokat csak a törvényes képviselőd, azaz leggyakrabban a szülői felügyeletet gyakorló szülőd hozzájárulásával gyakorolhatod.

 Elhunyt hozzátartozó személyes adataival kapcsolatban milyen jogok gyakorolhatóak?

 Az érintett személy halálát követő 5 évig az általa még életében közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban erre meghatalmazott személy jogosult gyakorolni az érintett személy személyes adataival kapcsolatban a tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, tiltakozáshoz és az adatkezelés korlátozásához való jogot. Amennyiben az érintett személy életében senkit nem hatalmazott meg, akkor a halálát követő 5 évig a közeli hozzátartozója (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, mint közeli hozzátartozók közül az, aki elsőként lép fel) jogosult a helyesbítéshez és a tiltakozáshoz való jogot gyakorolni, továbbá abban az esetben, ha az adatkezelés már az érintett személy életében is jogellenes volt, vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt, akkor a törléshez való és az adatkezelés korlátozásához való jogot is gyakorolhatja. A MyClinic Pécs az elhunyt személy személyes adataival kapcsolatban az arra jogosulttól érkező megkeresésre, kérelemre a beérkezéstől számított 25 napon belül ad választ. 

 

6. Jogorvoslati lehetőségek  – Adatvédelmi tisztviselő, felügyeleti szerv, bíróság


Az adatkezeléshez és a fentiekben részletezett jogok gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben, továbbá a MyClinic Pécs adatkezelési kérelmekre, megkeresésekre adott válaszára vonatkozóan a MyClinic Pécs adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

A MyClinic Pécs adatvédelmi tisztviselője 

Név: Grau Mónika
E-mail cím: info@myclinicpecs.hu
Levelezési cím: 7621 Pécs, Mátyás király u. 28.

 

A MyClinic Pécs általi adatkezeléssel kapcsolatban panasszal fordulhat az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Levelezési cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Honlap elérhetősége: http://naih.hu

Fentieken túlmenően adatkezeléssel kapcsolatos jogainak, igényeinek érvényesítése érdekében bírósághoz is fordulhat. A peres eljárást a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A  személyes  adat  rendelkezésre  bocsátásával  Ön  megerősíti,  hogy  a  Tájékoztatónak  az  adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja. Az  egyes külön  szolgáltatások  igénybevétele  során további specifikus adatvédelmi  feltételek  is alkalmazandók,  melyekről  Ön  az  adott  szolgáltatás  igénybevétele  előtt  kaphat  tájékoztatást, beleértve a betegfelvétel és az egészségügyi ellátás egyes lépései során történő adatfelvételt és az ahhoz kapcsolódó tájékoztatást is.

  

7. Adatfeldolgozók


A Társaság üzleti tevékenységének elősegítésére, valamint a Weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása érdekében, az Adatkezelő által hírlevél küldéshez használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása érdekében, a szoftver biztonságos működtetésének szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján adatfeldolgozót vehet igénybe.

A MyClinic Pécs adatfeldolgozóinak köre:
Medbase (Dombi László Zoltán E.V.).
Pathodioagnostica Kft.
Synlab Hungary Kft.
Medicover Diagnosztikai Központ
Neuro CT Diagnosztikai Központ Kft.

 

8. Telefonos hangrögzítésnél meghallgatható adatvédelmi tájékoztató


"Tájékoztatjuk, hogy a beszélgetést a MyClinic Pécs minőségbiztosítási és adatvédelmi okokból rögzíti. A részletes adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót meghallgathatja a xXx.gomb megnyomásával vagy elolvashatja honlapunkon található szabályzatunkban."

A telefonos hangrögzítés részletes adatvédelmi tájékoztatója:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (3)-(4) bekezdése alapján a MyClinic Péccsel (továbbaikban: "Társaság”) folytatott beszélgetése rögzítésre kerül.

adatkezelés célja:

panaszok rögzítése, kivizsgálása, elbírálása

kezelt adatok köre:

az ügyfél által megadott adatok (név, lakcím/levelezési cím, telefonszám, email cím, egyéb, az ügyfél által önként  megadott  a bejelentésben szereplő adatok), egyedi azonosítószám, az ügyfélszolgálati call center-en (telefonközpont) keresztül fogadott és indított hívások hanganyaga  (ügyfél, ügyfélnek nem minősülő érintett és az ügyfélszolgálati munkatárs hangja)  

adatkezelés jogalapja:

a GDPR 6.cikk (1) a) szerinti érintett önkéntes hozzájárulása (melyet a telefonbeszélgetés elején elérhető rövidített tájékoztató meghallgatását követően a hívás folytatásával ad meg) ügyfélpanasz elintézése a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény ("”) 17/A. § (2)-(6) szerint

adattárolás határideje:

A hozzájárulás visszavonása hiányában az adott hangfelvételt és a kapcsolódó személyes adatokat a Társaság 5 évig őrzi meg (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) szerint), a Társaság esetleges polgári jogi igényeinek érvényesítésére, valamint az érintettek esetleges polgári jogi igényeivel szembeni védekezésre tekintettel.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni [Fgytv. 17/A. § (7)]

Önnek, mint ügyfélnek az alábbi jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatosan:

Tájékoztatáshoz való jog

A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően, Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve -a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével -törlését az adatfelvételnél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Ebben az esetben Társaságunk az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az alábbi információkat:
- milyen személyes adatokat kezel Önről;
- milyen adatkezelés célokból;
- az adatkezelés időtartama;
- Önt adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról;
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak ("Adatvédelmi Hatóság”) címzett panasz benyújtásának jogáról.

 

Másolat kéréséhez való jog

A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján Ön másolatot kérhet a Társaság által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a Társaság az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja azokat a személyes adatokat, amelyeket Önről a Társaság kezel. A Társaság a Fogyasztóvédelmi törvény előírását alkalmazva az Ön kérésére, 30 napon belül díjmentesen biztosítja ügyfélszolgálatán a hangfelvétel meghallgatását, illetve hangfelvételenként évente egy alkalommal a hangfelvételről másolatot biztosít. Amennyiben Ön kéri, a Társaság a hangfelvételről készült másolatot elektronikus úton bocsátja rendelkezésére. Ön ezen jogait együttesen és külön-külön is gyakorolhatja. A hangfelvétel kiadásának mindössze az a feltétele, hogy a Társaság az Ön azonosítását elvégezhesse. A Társaság Önt a hangfelvétel készítésével, megőrzésével és rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kötelezettségéről, továbbá az egyedi azonosítószámról a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni köteles.

Helyesbítéshez való jog

A GDPR 16. cikke alapján, kérelmére az Ön kérésének megfelelően módosítjuk,   pontosítjuk a személyes adatát.

Törléshez való jog

Ön kérheti, hogy töröljük személyes adatát, amennyiben annak jelen tájékoztató szerinti adatkezelési célja megvalósult, vagy amennyiben az adatkezelés jogszerűtlenül történt.

Korlátozáshoz való jog

Ön kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:
- ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az adatkezelést, amíg a Társaság ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmében esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást. A Társaság az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolja.

A joggyakorlás közös szabályai

A Társaság a kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A kérelem megtagadása esetén a Társaság a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be az Adatvédelmi Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Társaság fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy a Társaság meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

Jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a Társaság adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál eljárását kezdeményezheti.

posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu


Emellett Önnek joga van a Társaság adatkezelésével szemben bírósághoz fordulni. A pert - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.


Pécs, 2019. július 1.

MyClinic Pécs